Brandwerendheid stookruimtes

BRANDWERENHEID STOOKRUIMTES.

In NEN 3028 worden eisen gesteld aan de bestandheid van vloeren, wanden en plafonds de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van stookruimten. Nadrukkelijk is de beoordeling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van constructies volgens de in het Bouwbesluit aangewezen normen geen aangelegenheid van de gastechnisch inspecteur. Dat is een zaak tussen de architect en de opdrachtgever met de dienst Bouw- & woningtoezicht als toezichthoudende instantie.

 

GEBRUIKTE TERMEN IN HET BOUWBESLUIT:

 

BRANDCOMPARTIMENT

Een brandcompartiment is bedoeld om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden dan het brandcompartiment waarin de brand is ontstaan. Binnen deze tijd kan de brandweer in actie komen en voorkomen dat de brand zich uitbreidt tot buiten het compartiment. De gebruikers kunnen in deze tijd het gebouw uit vluchten.

 

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG (AFGEKORT WBDBO)

Het uitbreiden van een brand tot buiten een compartiment wordt voorkomen door te zorgen dat de scheidingsconstructies van die brandcompartimenten een deugdelijke weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) hebben.

 

Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht, (bijvoorbeeld van het ene vrijstaande huis naar het andere)Branddoorslag is de branduitbreiding door een constructieonderdeel heen. (bijvoorbeeld door het bezwijken van een wand

 

De wbdbo wordt uitgedrukt in minuten en is de som van de weerstanden tegen branddoorslag en brandoverslag die de brand via het kortste branduitbreidingstraject tegenkomt. De eisen voor de wbdo van stookruimten vanuit de installaties staan vermeld in 4.4.2 van NEN 3028.

 

Ter beperking van uitbreiding van brand geeft het Bouwbesluit regels voor brandcompartimentering en subbrandcompartimentering, met daaraan gekoppelde weerstandseisen tegen branddoorslag en brandoverslag.

 

DE EISEN VOOR BRANDCOMPARTIMENTERING (ART. 2.104, 2.105 VAN HET BOUWBESLUIT ) ZIJN:

• Een brandcompartiment heeft geen grotere gebruiksoppervlakte dan 1.000 m2.• Een stookruimte is een brandcompartiment.• Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 is een brandcompartiment.• Een ruimte voor de opslag van bij de Regeling aangeduide brandgevaarlijke stoffen ineen hoeveelheid als aangegeven in de gemeentelijke bouwverordening is een brandcompartiment.

 

WEERSTAND

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) moet volgens art. 2.106 van het bouwbesluit ten minste 60 minuten bedragen tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment.Volstaan kan worden met 30 minuten indien:De permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m2, of het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen en de hoogste vloer van een verblijfsgebied bij woningbouw niet hoger ligt dan 7 m en bij utiliteitsbouw niet hoger dan 5 m boven het aansluitende terrein. De wbdbo naar een veiligheidstrappenhuis blijft 60 minuten.